REGULAMIN UCZESTNICTWA SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W GDAŃSKU

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Przedmiot Regulaminu

 1. Regulamin uczestnictwa w szkoleniach i kursach organizowanych przez PTE Oddział w Gdańsku określa warunki i zasady korzystania z oferowanych usług szkoleniowych.
 2. Szczegóły oferty dostępne są na stronie internetowej Organizatora w zakładce "Oferta"

§2

Definicje

Organizator - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku przy ul. Armii Krajowej 116 81-824 Sopot, wpisany do Rejestru  Przedsiębiorstw KRS pod nr 0000092579, NIP 583 000 19 88;

Klient - podmiot, który zakupił u Organizatora szkolenie/kurs;

Uczestnik– osoba, która wyraziła zgodę udziału w szkoleniu/kursie;

Szkolenie/Kurs - usługi znajdujące się w ofercie Organizatora, zamieszczone na stronie internetowej http://www.gdansk.pte.pl/szkolenia-kursy/oferta

Rozdział II
WARUNKI UCZESTNICTWA

§1

Zgłoszenie udziału w szkoleniu/kursie

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu/kursie należy przesłać do Organizatora korzystając z formularza elektronicznego umieszczonego na stronie internetowej Organizatora www.gdansk.pte.pl lub:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: szkolenia@gdansk.pte.pl
 2. Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy i oznacza akceptację warunków uczestnictwa określonych niniejszym Regulaminem oraz zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie/kurs.
 3. Klient ma prawo dokonać zmian personalnych na liście Uczestników delegowanych na szkolenie/kurs do chwili jego rozpoczęcia, nie zmniejszając jednak liczby Uczestników, podanej Organizatorowi w zgłoszeniu.
 4. Organizator potwierdza rozpoczęcie szkolenia na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu/szkolenia a adres email wskazany w formularzu zgłoszeniowym
 5. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia o którym mowa w ust 4, klient/Uczestnik powinien skontaktować się telefonicznie/mailowo z Organizatorem.
 6. Każde szkolenie ma przewidzianą liczbę wolnych miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń (przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego).
 7. Siedziba PTE Oddział w Gdańsku jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

§2

Informacja o cenie i płatnościach

 1. Cena szkolenia/kursu obejmuje: udział w zajęciach, komplet materiałów szkoleniowych i catering/poczęstunek (o ile oferta nie stanowi inaczej), wydanie zaświadczenia.
 2. Cena nie obejmuje kosztów dojazdu, zakwaterowania oraz opłat parkingowych.
 3. Ceny szkoleń/kursów podane są w polskich złotych.
 4. Szkolenie/kurs mogą być opłacone jednorazowo lub ratalnie (opcja dostępna dla wybranych kursów). Zapłata w formie rat powinna być indywidualnie ustalona z pracownikiem Działu Szkoleń – opiekunem szkolenia, przy założeniu, że pierwsza rata powinna wynosić co najmniej połowę kosztu kursu i zostać opłacona do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu.
 5. Wpłaty należy dokonać po potwierdzeniu rozpoczęcia szkolenia/kursu przez Organizatora jednak nie później niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem. W przypadku wpłat zaliczkowych – w wyznaczonym przez Organizatora terminie. Nieuiszczenie opłaty w wymaganym terminie jest równoznaczne z rezygnacją ze szkolenia/kursu i upoważnia Organizatora do nieświadczenia usług dla Klienta.
 6. W przypadku przesłania zgłoszenia w czasie, gdy do rozpoczęcia Szkolenia pozostało mniej niż 5 dni, opłata za Szkolenie płatna jest niezwłocznie, najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia Szkolenia.
 7. Wpłaty należy dokonać na konto bankowe: CITI HANDLOWY ODDZIAŁ W GDAŃSKU
  NR 03 1030 1654 0000 0000 5509 2201 podając w tytule imię i nazwisko uczestnika/uczestników kursu oraz nazwę szkolenia
 8. Płatności można dokonywać również poprzez system szybkich płatności dostępny dla poszczególnych szkoleń otwartych. Dostępne formy płatności:
  • Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
  • Płatności online
  • BLIK
 9. W przypadku płatności kartą, termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji
 10. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 11. Klient upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu.

§3

Rabaty

Dla grup i stałych klientów Organizator może zaproponować atrakcyjne zniżki ustalane indywidualnie.
W przypadku szkoleń zamkniętych dla firm obowiązywać będą indywidualne ustalenia. 

 

ROZDZIAŁ III
INFORMACJE ORGANIZACYJNE

§1

Materiały szkoleniowe

 1. Każdy Uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych. Materiały szkoleniowe przekazywane Uczestnikowi w ramach szkolenia/kursu stanowią treści chronione prawem własności intelektualnej. Kopiowanie na użytek inny niż ten związany z realizacją szkolenia/kursu lub publiczne odtwarzanie udostępnionych treści bez zgody Organizatora jest zabronione, chyba że wynika to z odrębnych umów czy z odrębnych przepisów prawa.
 2. Organizator nie wyraża zgody na rejestrowanie szkolenia/kursu przy pomocy środków audiowizualnych przez Uczestnika, zarówno w formie nagrania audio, wideo jak i innych metod utrwalania na nośnikach w postaci cyfrowej czy analogowej.

§2

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia/ kursu

 1. Uczestnikom, którzy ukończyli szkolenie/kurs wydawane jest stosowne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia/kursu.
 2. Uczestnikowi, który nie był obecny na co najmniej 50% zajęć Organizator może odmówić wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia/kursu.

§3

Zmiany terminu szkolenia/kursu

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu rozpoczęcia szkolenia/kursu w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczebność grupy lub z innych ważnych powodów. W takim przypadku Organizator poinformuje uczestników szkolenia/kursu najpóźniej dwa dni przed planowanym rozpoczęciem.
 2. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trenera prowadzącego szkolenie. W sytuacji takiej trener realizujący szkolenie/kurs w zastępstwie, będzie posiadał odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie trenerskie aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

 §4

Rezygnacja z uczestnictwa - odstąpienie od umowy przez Klienta

 1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu/kursie należy zgłosić Organizatorowi w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej: szkolenia@gdansk.pte.pl
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia/kursu (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej do Organizatora) Klientowi przysługuje zwrot wpłaty w całości.
 3. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia/kursu na mniej niż 5 dni robocze przed rozpoczęciem kursu/szkolenia, Klientowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu uiszczonej wpłaty.
 4. W przypadku rezygnacji Uczestnika ze szkolenia/kursu w trakcie jego trwania Klientowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu uiszczonej wpłaty.
 5. W przypadku odwołania szkolenia/kursu z przyczyn leżących po stronie Organizatora, wpłata zostaje zwrócona w całości.

 

ROZDZIAŁ IV
PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Organizator jest Administratorem danych osobowych Uczestników szkoleń. Podanie danych osobowych przez Uczestnika szkolenia w zakresie: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy, ew. wizerunek jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celów przetwarzania, jakimi są: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia, udostępnienie Uczestnikom materiałów i pomocy naukowych ze szkolenia, prowadzenia rejestru szkoleń oraz wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia/kursu.

2. Uczestnicy szkolenia/kursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby organizacji szkolenia/kursu i w celach marketingowych zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1a i 1b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Z tego tytułu uczestnikom przysługuje prawo wglądu oraz poprawienia własnych danych osobowych.

3. Organizator szkoleń nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów i Uczestników innym osobom lub instytucjom.

4. Uzyskane dane nie będą ujawniane i przekazywane osobom trzecim za wyjątkiem sytuacji, gdy przekazanie danych jest wymagane przepisami prawa

5. Podczas niektórych szkoleń może być wykonywana dokumentacja zdjęciowa, która może być wykorzystana w ramach działań promocyjnych Organizatora, m.in. umieszczona na serwisie www lub mediach społecznościowych. Uczestnik ma prawo odmówić prezentacji swojego wizerunku.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje można zgłaszać Organizatorowi w formie pisemnej najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia szkolenia/kursu. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania, a następnie prześle Klientowi odpowiedź.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas szkolenia/kursu.
 4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie  obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane ze szkoleniem/kursem.
 5. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku przystąpieniem oraz udziałem Klienta lub Uczestnika w kursie/szkoleniu strony poddają orzecznictwu Sądu właściwemu miejscowo dla siedziby Organizatora.

Płatności elektroniczne obsługuje: