CEL SZKOLENIA:

W myśl Art. 94. Kodeksu Pracy § 1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. Szkolenie zamknięte pozwoli na zapoznanie się z istotą mobbingu, podstawami prawnymi, sposobami przeciwdziałania oraz tworzeniem wewnętrznej polityki antymobbingowej. Zjawisko jest charakteryzowane przez Kodeks Pracy i oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika.

Zajęcia prowadzone są w trybie stacjonarnym (od poniedziałku do piątku), popołudniowym (wybrane popołudnia), weekendowym (soboty i niedziele) lub mieszanym (popołudniowo-weekendowy).

Zajęcia praktyczne - poza wiedzą teoretyczną, uczestnicy mają możliwość nabycia praktycznych umiejętności.

Na zakończenie szkolenia przewidziany jest egzamin.

Szkolenia realizowane są w małych grupach, co zapewnia indywidualne podejście do każdego uczestnika.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Każdy uczestnik otrzymuje pakiet materiałów szkoleniowych.

Każdy uczestnik, który ukończy kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186)

GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA:

  • Zjawisko mobbingu – charakterystyka
  • Płaszczyzny mobbingu
  • Mobbing w Kodeksie Pracy
  • Mobbing a dyskryminacja, molestowanie i molestowanie seksualne – podobieństwa i różnice
  • Konsekwencje dla firmy i pracodawcy
  • Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy
  • Diagnoza środowiska pracy pod kątem mobbingu
  • Tworzenie wewnętrznej polityki antymobbingowej
  • Struktura organizacyjna oraz styl zarządzania pracownikami
  • Kodeks etyki zawodowej

Sprawdź dostępne terminy tego szkolenia

Zapytaj o szkolenie zamknięte