CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa regulującymi czas pracy kierowców.

Szkolenie w formie warsztatowej zapozna uczestników m.in.: z metodyką ewidencji czasu pracy oraz obliczania wynagrodzenia kierowców.

Szkolenie skierowane do osób zajmujących się rozliczaniem czasu pracy kierowców, działów kadr, właścicieli firm transportowych.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

 • Wykładowca to stały współpracownik Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, praktyk z zakresu prawa pracy i czasu pracy
 • Sesja pytań i odpowiedzi pozwala na indywidualne konsultacje każdego uczestnika z trenerem
 • Każdy uczestnik, który ukończy kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186)
 • Każdy uczestnik otrzymuje pakiet materiałów szkoleniowych (skrypt, teczka, długopis)

GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA:

 • źródła prawa dotyczące czasu pracy kierowców o zasięgu krajowym i europejskim
 • pobieranie i przechowywanie danych z kart kierowcy i tachografu
 • omówienie norm czasu jazdy , przerw i odpoczynków kierowców
 • metodyka przeprowadzania kontroli
 • kary transportowe i odpowiedzialność za naruszenia
 • odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
 • środki prawne, jakie może zastosować inspektor pracy
 • praktyczne i przystępne omówienie ustawy o czasie pracy kierowców
 • okresy wliczane do czasu pracy kierowców , okresy nie wliczane do czasu pracy
 • odpoczynki dobowe i tygodniowe, doba pracownicza , systemy i rozkłady czasu pracy
 • ewidencja czasu pracy
 • obowiązki pracodawcy
 • ustalamy wynagrodzenia za pracę kierowcy
 • należności z tytułu podróży służbowych
 • sesja q&a ( indywidualne konsultacje z trenerem)

Sprawdź dostępne terminy tego szkolenia

Zapytaj o szkolenie zamknięte