CEL SZKOLENIA:

Przygotowanie zamawiających do funkcjonowania na rynku zamówień publicznych poprzez zapoznanie uczestników z procedurami prawnymi i ekonomicznymi oraz z funkcjonowaniem systemu zamówień publicznych w Polsce i w Unii Europejskiej.
Szkolenie prowadzone w oparciu o znowelizowaną ustawę Prawo zamówień publicznych, akty wykonawcze, najnowsze orzecznictwo, opinie prawne UZP oraz liczne przykłady błędów z wyników kontroli.
Pracownicy instytucji zamawiających i uczestniczących w planowaniu, udzielaniu i egzekwowaniu zamówień publicznych chcących nabyć bądź poszerzyć swoją wiedzę z zakresu ZP.

GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA:

 • Prawo Zamówień Publicznych

Ustawa Prawo zamówień publicznych

Zakres przedmiotowy stosowania Ustawy

Zakres podmiotowy stosowania Ustawy

Zasady rynku zamówień publicznych

 • Zamawiający w postępowaniu publicznym

Zasady udzielania zamówień

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

 • Przebieg postępowania o zamówienie publiczne

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne przez zamawiającego

Udział zamawiającego w postępowaniu o zamówienie publiczne

 • Tryby postępowania o zamówienia publiczne

Przetarg Nieograniczony

Przetarg Ograniczony

Negocjacje z ogłoszeniem

Dialog konkurencyjny

Negocjacje bez ogłoszenia

Zamówienie z wolnej reki

Zapytanie o cenę

Licytacja elektroniczna

 • Źródła informacji o zamówieniach publicznych

Ogłoszenia krajowe

Ogłoszenia o zmówieniu w Unii Europejskiej

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ w postępowaniu o zamówienie publiczne

Opis przedmiotu zamówienia

 • Zasady przygotowania zamówienia publicznego

Postępowanie o udzielenie zamówienia

Przygotowanie postępowania

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy

 • Przebieg procesu otwarcia i oceny ofert

Otwarcie ofert

Ocena ofert

Odrzucenie oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty

Unieważnienie postępowania

 • Przepisy szczególne w Pzp

Umowy ramowe

Dynamiczny system zakupów

Konkurs

Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

 • Umowy w sprawie zamówienia publicznego

Umowy – informacje ogólne

Określenie istotnych warunków umowy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy i zaliczki

Zmiany w umowie i odstąpienia od umowy

Unieważnienie umowy

 • Kontrola udzielania zamówień

Przepisy ogólne

Kontrola doraźna

Kontrola uprzednia zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

 • Środki ochrony prawnej

Odwołanie

Postępowanie odwoławcze

Procedura rozstrzygnięcia odwołania

Skarga do sądu – postępowanie skargowe

Sprawdź dostępne terminy tego szkolenia

Zapytaj o szkolenie zamknięte