Wyciąg ze Statutu POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO

Rozdział 3
CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI


§ 8


1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków honorowych,
3) członków wspierających.
3. Członkowie Towarzystwa zrzeszają się w Oddziałach Towarzystwa, przy czym członek zwyczajny i honorowy może być zrzeszony wyłącznie w jednym Oddziale Towarzystwa.

§ 9


1. Członkiem zwyczajnym, po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej, może być obywatel polski lub cudzoziemiec, uznający statut Towarzystwa, posiadający wyższe lub średnie wykształcenie ekonomiczne albo studiujący na kierunku ekonomicznym w szkole wyższej, a także osoba wykonująca funkcje wymagające wiedzy ekonomicznej.
2. Członek zwyczajny ma prawo:
1) wybierać organy Towarzystwa i być do nich wybierany,
2) zgłaszać wnioski do organów Towarzystwa,
3) korzystać na prawach pierwszeństwa ze wszystkich form działalności statutowej Towarzystwa,
4) korzystać z porad i pomocy Towarzystwa w zakresie jego działalności statutowej,
5) nosić odznakę Towarzystwa.
3. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1) przestrzeganie postanowień statutu Towarzystwa i uchwał jego organów,
2) czynne uczestniczenie w pracach Towarzystwa i upowszechnianie jego celów statutowych,
3) przestrzeganie zasad etyki zawodowej,
4) dbanie o dobre imię Towarzystwa,
5) regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 10


1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Towarzystwa oraz rozwoju nauk ekonomicznych lub dla gospodarki narodowej.
2. Uchwałę o nadaniu lub pozbawieniu godności Honorowego Członka Towarzystwa podejmuje Zjazd Krajowy na wniosek Zarządu Krajowego.
3. Członek honorowy ma prawa członka zwyczajnego i jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 11


1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna i fizyczna uznająca statut Towarzystwa.
2. Członkowi wspierającemu przysługują prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem prawa wybierania organów Towarzystwa i bycia do nich wybieranym. Z praw tych członek wspierający – osoba prawna może korzystać za pośrednictwem swego przedstawiciela, a członek wspierający – osoba fizyczna osobiście.
3. Członek wspierający jest zobowiązany do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń na rzecz Towarzystwa.

§ 12


1. Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających dokonują Zarządy Oddziałów.
2. Zarząd Krajowy prowadzi rejestr członków Towarzystwa. Zarządy Oddziałów są zobowiązane przekazywać Zarządowi Krajowemu dane członków Towarzystwa zrzeszonych w Oddziale w zakresie oraz według zasad określonych przez Zarząd Krajowy.

§ 13


1. Członkostwo ustaje na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa zgłoszonego na piśmie,
2) zaprzestania spełniania przez osobę fizyczną będącą członkiem zwyczajnym warunków członkostwa określonych w § 9 ust. 1,
3) skreślenia z listy członków Towarzystwa z powodu nieusprawiedliwionego przez 2 lata zalegania z opłatą składek członkowskich lub świadczeń,
4) wykluczenia z Towarzystwa z powodu rażącego lub uporczywego naruszania postanowień statutu Towarzystwa albo działania na jego szkodę,
5) śmierci członka,
6) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym,
7) likwidacji Towarzystwa lub jego Oddziału, w którym jest zrzeszony członek Towarzystwa.
2. Stwierdzenie ustania członkostwa w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 następuje w drodze uchwały podjętej przez Zarząd Oddziału zrzeszającego członka Towarzystwa. Uchwała ta doręczana jest osobie fizycznej lub prawnej skreślonej z listy członków Towarzystwa, która w terminie do 30dni od jej otrzymania ma prawo odwołania się od niej do Sądu Koleżeńskiego. W przypadku niewniesienia odwołania staje się ona skuteczna z upływem tego terminu, a w przypadku wniesienia odwołania – z dniem wydania przez Sąd
Koleżeński orzeczenia utrzymującego uchwałę w mocy.

§ 14


1. Osobom szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa mogą być nadane:
1) godność Honorowego Prezesa Towarzystwa lub Honorowego Prezesa Oddziału,
2) honorowe odznaczenia i inne wyróżnienia Towarzystwa.
2. Godność Honorowego Prezesa Towarzystwa nadaje Zjazd Krajowy na wniosek Zarządu Krajowego lub z własnej inicjatywy. Godność Honorowego Prezesa Oddziału nadaje Zjazd Oddziału na wniosek Zarządu Oddziału lub z własnej inicjatywy. Godność ta może być nadana tylko osobom, które sprawowały funkcję – odpowiednio – prezesa Towarzystwa lub prezesa Zarządu Oddziału.
3. Honorowe odznaczenia i inne wyróżnienia Towarzystwa nadaje Zarząd Krajowy z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Oddziału.

Statut Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Pobierz