Projekt zrealizowany w okresie: sierpień 2020 - październik 2021

Rekrutacja na szkolenia została zakończona.

 

Projekt realizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 05. Zatrudnienie, Działanie 05.05. Kształcenie ustawiczne - współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cele projektu: 

Głównym celem projektu była poprawa sytuacji osób w wieku aktywności zawodowej na pomorskim rynku pracy, które z własnej inicjatywy były zainteresowane nabyciem lub podwyższeniem kwalifikacji i kompetencji poprzez udział w wysokiej jakości szkoleniach akredytowanych z zakresu zarządzania projektami według metodyki PRINCE2®, AgilePM i SCRUM potwierdzonych międzynarodowym certyfikatem oraz innych szkoleń zawodowych dla których wypracowany został model walidacji i certyfikacji.

Beneficjenci:

Osoby, które ukończyły 25 lat, zamieszkiwały województwo pomorskie oraz były pracownikami sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jak również podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych.

W ramach projektu oferowano:
  • szkolenie  z dofinansowaniem,
  • zwrot kosztów dojazdu na szkolenie,
  • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną na czas szkolenia.

Spotkania dostosowane były do osób pracujących i odbywały się w weekendy. Z uwagi na sytuację związana z pandemią, część ze szkoleń realizowano w formie online. Dofinansowanie szkoleń z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego obligowało uczestników projektu do uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia przewidzianych w ramach działania. Wysokość kosztów pokrywanych przez beneficjenta była zależna od tematyki szkolenia. 

Zrealizowano szkolenia z zakresu:
  • Prince2 Foundation – opłata: 515,50 zł
  • AgilePM – opłata: 515,50 zł
  • Szkolenie Scrum Master – opłata: 515,50 zł
  • M_o_R® Foundation – opłata: 298,00 zł
  • Tester oprogramowania z egzaminem ISTQB – opłata: 298,00 zł
        
Biuro projektu:  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku, ul. Armii Krajowej 116/11, 81-824 Sopot

azymut@gdansk.pte.pl   58 301 52 46