Portale samorządowe wybranych powiatów województwa kujawsko-pomorskiego jako narzędzie promocji terytorialnej

 

Rozwój Internetu przyczynił się do powstawania wielu stron WWW. Należą do nich różnego rodzaju witryny informacyjne czy serwisy, które oferują różnorodne usługi. W dzisiejszych czasach Internet jest nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Społeczeństwo informacyjne oczekuje, że także instytucje publiczne, a w tym jednostki samorządu terytorialnego będą posiadać swoje strony internetowe.

Poniższa praca miała na celu ocenę portali samorządowych trzech powiatów województwa kujawsko-pomorskiego tj. bydgoskiego, inowrocławskiego, toruńskiego. Taki dobór wynika z faktu posiadania wspólnych granic oraz zbliżonej powierzchni. Ocena dokonywana była w dwóch etapach. W pierwszym z nich uwzględnione były kryteria techniczne. W drugim natomiast aspekty związane z promocją. To wszystko umożliwiło wskazanie witryny internetowej charakteryzującej się najniższą jakością. Na tej podstawie zaproponowano działania prowadzące do udoskonalenia strony internetowej.

Przedmiotem pracy była promocja jednostek samorządu terytorialnego za pomocą witryn internetowych. Z kolei podmiot stanowiły trzy powiaty: bydgoski, inowrocławski i toruński. Aby zrealizować cel pracy całokształt problematyki został przedstawiony w trzech rozdziałach poprzedzonych wstępem oraz zwieńczonych podsumowaniem.

Pierwszy rozdział zawiera charakterystykę marketingu terytorialnego. Na samym początku zdefiniowano samo pojęcie, a następnie wskazano podstawowe zadania, cele, a także podział - na marketing zewnętrzny, który odnosi się do podmiotów spoza granic danego terytorium oraz marketing wewnętrzny dotyczący jednostek znajdujących się na danym obszarze. Przy omawianiu marketingu terytorialnego nie sposób pominąć elementy mieszanki marketingowej. Należą do nich: cena, produkt, promocja oraz dystrybucja. W szczególności skupiono się na opisie jednego z tych instrumentów - na promocji. Poza wskazaniem różnych definicji, ukazano także cele działań promocyjnych oraz trzy podstawowe funkcje - informacyjną, pobudzającą i konkurencyjną. Omówiono podstawowy podział promocji, który uwzględnia kryterium geograficzne oraz charakter nabywców. Podobnie jak w przypadku marketingu terytorialnego, tak i tu wskazano na instrumenty oraz środki wchodzące w skład mieszanki promocyjnej. Wśród nich znajdują się: reklama, public relations, aktywizacja sprzedaży, sprzedaż osobista. Istotnym aspektem jest charakterystyka samorządu terytorialnego, która sprowadza się przede wszystkim do wskazania charakteryzujących go własności oraz składających się na niego jednostek. Szczególną uwagę poświęcono na omówienie powiatu. Na podstawie ustawy przedstawiono jego najważniejsze kompetencje oraz organy, które są odpowiedzialne za realizację tych zadań tj. rada i zarząd. Ostatnim zagadnieniem poruszonym w tym rozdziale jest Internet, usługi, które oferuje, wady i zalety oraz metody służące do oceny witryn internetowych takie, jak: WAES, MUG czy metoda oparta na zasadzie audytu.

Drugi rozdział stanowi charakterystykę województwa kujawsko-pomorskiego oraz trzech jego powiatów. Zostały one opisane z uwzględnieniem takich czynników, jak: wielkość powierzchni, położenie geograficzne, liczba ludności, gospodarka, walory przyrodnicze, atrakcje turystyczne, finanse publiczne, ochrona zdrowia czy rynek pracy. W kolejnej części opisano poszczególne witryny internetowe, zwracając uwagę na aspekty: techniczne i promocję. W przypadku pierwszych z nich uwzględniono osiem cech tj. nawigacja, dostępność, poprawność kodu, czas ładowania, zawartość merytoryczna, grafika i multimedia, wrażenie estetyczne, dodatki. Wagi dla tych kryteriów ustanowiono z wykorzystaniem metody AHP. Z kolei oceny przyznawano w skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza brak spełniania danego kryterium, a 10 oznacza kształtowanie się cechy na najwyższym poziomie. W tej części najsłabiej wypadł portal powiatu inowrocławskiego, a najlepiej toruńskiego. W ocenie dotyczącej promocji uwzględniono sześć kryteriów: walory przyrodnicze, kulturowe, infrastrukturę turystyczną, kalendarz wydarzeń, materiały informacyjne do pobrania, odwołania do innych serwisów społecznościowych. Wagi dobrano w sposób subiektywny, natomiast oceny przyznawano w tej samej skali, co w pierwszym etapie. Najsłabiej oceniona została strona powiatu inowrocławskiego. Aby ustalić ocenę końcową uwzględniającą część związaną z technicznymi aspektami portalu oraz część dotyczącą promocji przydzielono równe wagi – po 0,5. Pozwoliło to w sposób jednoznaczny wykazać, że witryna powiatu inowrocławskiego charakteryzuje się najniższą jakością.

W końcowej części zaproponowano praktyczne rozwiązania w celu udoskonalenia portalu inowrocławskiego. Kierunki dalszych działań, podobnie jak przy przeprowadzaniu oceny podzielono na dwie części - techniczną i promocyjną. Wszystkie brakujące elementy, takie jak: dane kontaktowe, newsletter, dodatki oraz podstrony zostały przedstawione za pomocą projektów. Z kolei wszelkie zaproponowane czynności zestawiono w harmonogramie uwzględniającym datę rozpoczęcia i zakończenia, osobę odpowiedzialną oraz koszt każdego zadania. 

 

Paulina Głodowska

Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

abstrakt pracy licencjackiej napisanej pod kierunkiem dr hab. inż Alicji Sekuły, prof. PG

Wróć