Koncepcja zintegrowanej teorii ekonomicznej zrównoważonego rozwoju.

Seminarium naukowe 18.01.2023 r.

W dniu 18.01 b. r. w sopockiej siedzibie PTE Oddziału w Gdańsku odbyła się prelekcja prof. Dariusza Kiełczewskiego z Uniwersytetu w Białymstoku. Pan Profesor przedstawił główne tezy swej najnowszej książki pt; „Koncepcja zintegrowanej teorii ekonomicznej zrównoważonego rozwoju. Między mainstreamem a heterodoksją ekonomiczną”, która została wyróżniona w Konkursie im. prof. Edwarda Lipińskiego za wniesienie nowych wartości do dorobku teorii ekonomii. Na spotkanie przybyli członkowie Rady Naukowej naszego oddziału oraz zaproszeni goście. Spotkanie otworzyła Prezes PTE Oddział w Gdańsku - prof. Beata Majecka, która serdecznie powitała zebranych, na czele z Laureatem. Prof. Joanna Bednarz - przewodnicząca Rady Naukowej oddziału gdańskiego – przedstawiła bogaty i ciekawy życiorys Pana Profesora.

Główną myślą, jaką Prelegent przekazał zebranym w trakcie swojej prezentacji było przekonanie, iż wiodący nurt ekonomii coraz mniej adekwatnie opisuje współczesną gospodarkę, a zarazem nadal marginalizuje nurty, które zdają się lepiej diagnozować problemy ekonomiczne i oferować skuteczniejsze sposoby ich rozwiązywania. Stąd też, Jego zdaniem, zintegrowana ekonomiczna teoria zrównoważonego rozwoju przyczynia się do rozwoju myśli ekonomicznej oraz doskonalenia praktyki wdrażania tej koncepcji. Jednocześnie wnosi ona istotny wkład do przełamywania sprzeczności między poszczególnymi nurtami i szkołami ekonomicznymi. W efekcie, zdaniem Pana Profesora, koncepcja ta przyczynia się do postępu w rozwoju nauk ekonomicznych, oferując podejście wychodzące daleko poza i ponad kwestię bezużytecznej rywalizacji paradygmatów ekonomii. Ponadto, według prof. D. Kiełczewskiego, rozwój trwały i zrównoważony jest aktualnie najważniejszym wyzwaniem gospodarczym i cywilizacyjnym, niezależne od poglądów na gospodarkę. Jak podkreślił Pan Profesor, koncepcje heterodoksyjne wydają się być bardziej realistyczne w stosunku do gospodarki, która jest poddawana tak znaczącej i głębokiej transformacji. Potwierdzają to obecne kryzysy, w tym talebowskie „czarnołabędziowe” zdarzenia, jak na przykład pandemia COVID-19, czy też wojna w Ukrainie, które dobitnie eksponują kryzys głównego nurtu.

Po wystąpieniu Prelegenta przystąpiono do dyskusji, której moderatorem był prof. Adam Przybyłowski – wiceprzewodniczący Rady Naukowej. Głos w dyskusji zabrali m.in.: prof. Eugeniusz Gostomski, prof. Marian Turek, prof. Andrzej Letkiewicz, prof. Marek Grzybowski, dr hab. Anita Szymańska i dr Magdalena Markiewicz oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej: dr Beata Szymanowska z Zarządu Morskiego Portu Gdynia oraz Andrzej Szulc z przedsiębiorstwa Spedycja Międzynarodowa Agroland sp. z o.o. Na koniec, uczestnicy spotkania wyrazili uznanie dla erudycji i jasności przekazu prof. Dariusza Kiełczewskiego. Pani Prezes, prof. Beata Majecka podziękowała Prelegentowi za wystąpienie, wyrażając nadzieję, że kolejne spotkania naukowo-dyskusyjne tego typu będą cieszyły się równie dużym zainteresowaniem i przyczynią się do dalszego rozwoju gdańskiego oddziału PTE.

dr hab. Adam Przybyłowski

dr hab. Dariusz Kiełczewski, prof. UwB

Prof. Dariusz Kiełczewski pracuje na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku; jest kierownikiem Katedry Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Zakładu Zrównoważonego Rozwoju.

Uzyskał magisterium z prawa (1991 r.), doktorat z filozofii (1996 r.), a stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych (2005 r.). Zajmuje się kwestiami ekonomii środowiska, ekonomiki konsumpcji oraz ekonomii heterodoksyjnej. Jest autorem znanych publikacji naukowych: „Ochrona środowiska przyrodniczego”, „Ekologia społeczna”, „Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju”, „Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju”.

W 2020 r. został wiceprezesem polskiego oddziału PRME – Principles for Responsible Management Education. Jest to inicjatywa wspierana przez ONZ, będąca platformą promującą zagadnienia zrównoważonego rozwoju na uczelniach.

Prof. Kiełczewski jest wieloletnim redaktorem naczelnym pisma „Optimum Studia Ekonomiczne”. Znany jest także jako poeta, eseista i krytyk literacki. Napisał dwa tomy poezji i zbiór opowiadań „Opowieści z Chruściela”. Jest członkiem kapituły Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego, do której był dwukrotnie nominowany (w latach 2001 i 2011).

Nagrodę im. prof. Edwarda Lipińskiego Polskie Towarzystwo Ekonomiczne przyznaje co roku, wyróżniając książkę wnoszącą nowe wartości do dorobku teorii ekonomii. Jest to nagroda określana mianem „Ekonomicznej nagrody NIKE”. Tę nagrodę w ubiegłym roku otrzymał Pan Profesor za książkę „Koncepcja zintegrowanej teorii ekonomicznej zrównoważonego rozwoju. Między mainstreamem a heterodoksją ekonomiczną”. Publikację wydało w 2021 r. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku.

W opinii recenzenta – profesora Bogusława Fiedora, wybitnego znawcy problematyki zrównoważonego rozwoju, książka prof. Dariusza Kiełczewskiego: „stanowi oryginalny i wartościowy wkład do współczesnej myśli ekonomicznej w zakresie badań i studiów nad zrównoważonym rozwojem. Jest to pierwsza w polskiej literaturze ekonomicznej monografia, w której koncepcja zrównoważonego rozwoju została pokazana na tle i z perspektywy fundamentalnych sporów metodologicznych we współczesnej ekonomii”. 

Profesor mówi o sobie, że jest filozofem, który w pewnym momencie zainteresował się ekonomią. W nagrodzonej książce postawił diagnozę, że „współczesna ekonomia znajduje się w momencie przełomowym” i proponuje, aby „przestać się kłócić i powrócić do ekonomii jako nauki empirycznej rozwiązującej konkretne problemy gospodarcze z długookresowym, perspektywicznym myśleniem”.

dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG

Przewodnicząca Rady Naukowej PTE Oddział w Gdańsku

 

Prezentacja z wykładu D. Kiełczewski

Prezentacja z wykładu Pobierz

Wróć