Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym Oddział w Gdańsku

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku, ul. Armii Krajowej 116/11, 81- 824 Sopot, NIP: 583 000 19 88, REGON: 190 58 20 55, KRS: 000 009 25 79, reprezentowane przez Elżbietę Kutnik.

2. Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku można kierować w formie pisemnej na adres korespondencyjny Administratora Danych.

3. Dane osobowe przetwarzamy:

a) w celach związanych z zawarciem oraz wykonaniem umowy – o ile jesteście państwo jej stroną (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

b) w celu dochodzenia roszczeń (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora)

c) w celu zaoferowania Państwu bezpośrednio naszych usług, tzw. marketing bezpośredni (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora)

d) w celach marketingowych, ale innych niż marketing bezpośredni (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych)

e) w celach związanych z wykonywaniem ciążących na nas obowiązków prawnych, w tym rozpatrywania składanych zażaleń i reklamacji oraz udzielania na nie odpowiedzi na zasadach przewidzianych przepisami (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4. Dane będą mogły być również przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, art. 9 ust. 2 lit. f RODO), jako uzasadniony interes Administratora Danych.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania umowy, a po jej zakończeniu będą przechowywane przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa (m.in. kodeksu cywilnego , prawa podatkowego).

6. W zakresie i granicach określonych w RODO w związku z przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Posiadają Państwo ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne dla realizacji celów przetwarzania.

9. Decyzje w Państwa sprawach nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie stosowane profilowanie.

10. Państwa dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom do tego upoważnionym lub podmiotom, z którymi zostały zawarte odpowiednie umowy powierzenia. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Wróć