Jubileusz dyrektor PTE Oddział w Gdańsku

14 czerwca 2023 r. w naszej siedzibie odbył się uroczysty Jubileusz 40-lecia pracy w PTE dyrektor Oddziału w Gdańsku - Elżbiety Kutnik. Zarząd Oddziału oraz zebrani goście złożyli na ręce Jubilatki gratulacje oraz podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Po części oficjalnej nastąpił poczęstunek oraz wspomnienia i fotorelacja z najważniejszych wydarzeń, w których Elżbieta Kutnik uczestniczyła - jako pracownik, a następnie dyrektor PTE.

Dyrektor Elżbieta Kutnik

Zatrudniona nieprzerwanie w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym Oddział w Gdańsku od 1983 r., zaraz po ukończeniu studiów i obronie pracy magisterskiej na Wydziale Ekonomiki Transportu - obecnie Wydziale Ekonomicznym UG. Kolejno zajmowała stanowiska - stażysta, specjalista, zastępca dyrektora, dyrektor. Od 1992 r. do chwili obecnej pełni również funkcję Sekretarza OWE dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, w ramach której organizuje i koordynuje na terenie woj. pomorskiego kolejne etapy Olimpiady.

Legitymuje się doświadczeniem w zakresie organizacji konferencji naukowych, seminariów, kongresów oraz różnego typu szkoleń, warsztatów i kursów adresowanych zarówno do osób poszukujących zatrudnienia, pragnących się przekwalifikować się bądź doskonalić zawodowo.

W trakcie 40 letniej pracy w PTE z wymienionych form działalności skorzystało ponad 100 tysięcy osób.

Elżbieta Kutnik posiada również bogate ponad 20 letnie doświadczenie w pozyskiwaniu dla PTE Oddział w Gdańsku środków unijnych, w tym również przedakcesyjnych. Jest autorką bądź współautorką i koordynatorem kilkunastu zrealizowanych z sukcesem projektów finansowanych ze środków unijnych. Problemy rozwiązywane w trakcie realizacji projektów to przede wszystkim: rynek pracy- aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - osób młodych dojrzałych, doskonalenie zawodowe pracowników MŚP, prawa obywatelskie i wolność informacji, problemy edukacji dorosłych, przedsiębiorczość wśród młodzieży.

W trakcie dotychczasowego doświadczenia zawodowego zdobyła również umiejętności prowadzenia działalności wydawniczo – publikacyjnej oraz w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Ukończyła:

  • Studium Podyplomowe Rozwój Regionalny i Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami – na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego,
  • Studium Podyplomowe Comprehensive Business Management Program
  • Analiza Sprawozdań Finansowych (Finacial Statement Analysis) i Podejmowanie decyzji dotyczących oceny efektywności inwestycji przedsiębiorstwa (Investment Appraisal) – cykl szkoleń prowadzonych przez Uniwersytet w Stirlig w Szkocji,
  •  Studium dla liderów organizacji pozarządowych - Projekty Europejskie dla pomorskich organizacji pozarządowych – Gdańska Szkoła Inicjatyw Pozarządowych,
  •  Auditor Wewnętrzny Systemów Zarządzania Jakością – szkolenie certyfikowane
  •  Kwalifikowalność wnioskodawców, projektów i kosztów w EFS, monitoring, kontrola i kontrola finansowa (audyt) projektów EFS
  • Warsztaty Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości- Zamówienia Publiczne dla beneficjentów środków UE i inne szkolenia doskonalące zawodowo.

Odznaczona Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Srebrną i Złotą Odznaką PTE.

Wróć