Integracja transportu miejskiego z transportem kolejowym w małych miastach na przykładzie Lęborka

Praca magisterska nagrodzona w XXII Konkursie Prac Magisterskich im. Lucjana Hofmana

Problematyka wdrażania rozwiązań integracyjnych w transporcie zbiorowym jest zagadnieniem bieżącym i istotnym, mogącym przyczynić się do poprawy funkcjonowania systemów transportowych w regionach. W związku z postępującym rozwojem motoryzacji indywidualnej i pogłębiającymi się problemami infrastrukturalno-organizacyjnymi w transporcie zbiorowym, znaczenie wdrażania usprawnień i koordynacji funkcjonowania transportu stopniowo wzrasta.

Celem pracy było określenie uwarunkowań i kierunków integracji systemów transportu kolejowego i miejskiego w małych miastach. Zostało ono rozpatrzone na przykładzie Lęborka, będącego niewielkim ośrodkiem miejskim zlokalizowanym w środkowej części województwa pomorskiego, silnie powiązanym pod względem funkcjonalnym przede wszystkim z Trójmiastem i Słupskiem. Jako hipotezę badawczą przyjęto stwierdzenie, że istnieje możliwość i zasadność wdrożenia rozwiązań integrujących transport miejski z transportem kolejowym regionalno-aglomeracyjnym na obszarze zurbanizowanym Lęborka.

W pierwszym rozdziale zdefiniowano pojęcie oraz zakres i zasięg działania transportu miejskiego. Przedstawiono istotę rynku usług transportu miejskiego oraz szczegółowo omówiono rozwiązania modelowe w zakresie jego funkcjonowania. Wskazano również występujące tendencje i kierunki zmian w rozwoju rynku transportu miejskiego oraz zadania możliwe do realizacji w zakresie polityki transportowej w miastach.

W kolejnym rozdziale omówiono istotę, funkcje i cele procesów integracji na rynku transportu miejskiego. Przedstawiono metody oraz narzędzia i możliwe rozwiązania w zakresie integracji transportu miejskiego. Wyodrębniono poziomy integracji transportu zbiorowego oraz koszty związane z realizacją tych działań. Scharakteryzowano również cele i możliwe rozwiązania dotyczące integracji transportu miejskiego z transportem kolejowym.

Rozdział trzeci poświęcono szczegółowej charakterystyce obszaru zurbanizowanego miasta Lęborka jako potencjalnego miejsca wdrożenia rozwiązań integrujących transport miejski z transportem kolejowym. Omówiono problematykę dostępności transportowej Lęborka w województwie pomorskim oraz przedstawiono rys historyczny rozwoju rynku transportu miejskiego. Analizie poddano funkcjonowanie systemu transportu miejskiego w Lęborku oraz rolę kolei regionalno-aglomeracyjnej, która predestynowana jest do jego obsługi.

Ostatni rozdział został poświęcony koncepcji wdrożenia rozwiązań integrujących transport miejski z transportem kolejowym regionalno-aglomeracyjnym na obszarze zurbanizowanym miasta Lęborka. Przedstawiono w nim planowane przedsięwzięcia inwestycyjne. Zaprezentowano również wyniki badania pierwotnego, którego celem było poznanie preferencji i zachowań transportowych mieszkańców tego obszaru, korzystających z kolei regionalno-aglomeracyjnej. Omówiono szczegółowo zakres i metodologię badań, których wyniki posłużyły do oceny istniejącej oferty przewozowej transportu miejskiego i kolei regionalno-aglomeracyjnej oraz umożliwiły wskazanie potencjalnych kierunków wdrażania rozwiązań integracyjnych.

Możliwość i zasadność wdrożenia koncepcji integracji transportu miejskiego z transportem kolejowym zbadano na podstawie literatury specjalistycznej. Wykorzystano również dane z badań marketingowych przeprowadzonych na liniach autobusowych Zakładu Komunikacji Miejskiej w Lęborku sp. z o.o., plany transportowe, raporty oraz inne dokumenty i materiały źródłowe. Integralnym elementem pracy jest również projekt badawczy oparty na standaryzowanym kwestionariuszu, zrealizowany samodzielnie przez autora, metodą wywiadu indywidualnego i ankiety internetowej. Zaprezentowane w pracy wyniki badania pierwotnego stanowią analizę danych uzyskanych od mieszkańców powiatu lęborskiego, będących użytkownikami transportu kolejowego regionalno-aglomeracyjnego. Umożliwiły one wykazanie zasadności koncepcji wdrożenia rozwiązań integracyjnych w transporcie miejskim i kolejowym na obszarze urbanizowanym miasta Lęborka.

 

Tomasz Adamkiewicz

Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny
abstrakt pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Olgierda Wyszomirskiego

Wróć