Ekonomiczny aspekt transformacji energetycznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania energetyki jądrowej w świetle rozwiązań międzynarodowych

Praca nagrodzona w XX Konkursie Prac Licencjackich im. Witolda Andruszkiewicza za 2023 r.

 

Idea dbania o środowisko naturalne przy jednoczesnym zachowaniu stałego wzrostu gospodarczego kreowana była przez wieloletnie dyskusje na forach nie tylko europejskich, ale i ogólnoświatowych. Współczesna gospodarka światowa stoi przed wyzwaniem sprostania warunkom, jakie nadaje koncepcja zrównoważonego rozwoju, będąca odpowiedzią na postępującą degradację środowiska naturalnego w celu osiągania wzrostów ekonomicznych. Jednym z tych warunków jest produkcja niezbędnej do rozwoju gospodarczego i społecznego energii w sposób jak najmniej wpływający na środowisko naturalne, a więc i stawianie na formy produkcji energii możliwie jak najbardziej wysokoefektywne, przy jednoczesnym zachowaniu niskoemisyjności.

W celu sprostania celom narzuconym przez nurt zrównoważonego rozwoju, w duchu zielonych teorii ekonomicznych, Polska stawia przed sobą cel transformacji energetycznej, w wyniku której jej miks energetyczny zostanie wzbogacony w nowoczesne i odnawialne źródła energii, które stopniowo będą wypierać kosztowne - zarówno pod względem ekonomicznym, jak i środowiskowym -  źródła konwencjonalne. Specjalną i ważną rolę w procesie transformacji energetycznej Polski odgrywa energetyka jądrowa. Wdrożenie i sposób finansowania energetyki jądrowej w Polsce jest jednym z najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed krajem w XXI wieku.

Autor pracy sformułował dwie hipotezy badawcze. Pierwsza stwierdza, że rozwój energetyki w Polsce jest uzasadniony ekonomicznie. Druga hipoteza zakłada, że najbardziej korzystną ofertę partycypowania w polskiej energetyce jądrowej wystosowało przedsiębiorstwo Korea Electric Power Corporation (KEPCO).

Na pracę składają się cztery rozdziały, z czego dwa są teoretyczne, a dwa empiryczne. Rozdział pierwszy pracy został poświęcony koncepcji zrównoważonego rozwoju. Podjęto próbę definicji terminu „zrównoważony rozwój”, a także przedstawiono wpływ tej koncepcji na zmiany we współczesnej gospodarce oraz współczesnej energetyce.

W drugim rozdziale został scharakteryzowany rynek energetyczny Polski na tle europejskim. Przebadano strukturę produkcji i konsumpcji energii, a także porównano źródła produkcji energii, przy jednoczesnym przedstawieniu ekonomicznych i klimatycznych przesłanek, jakie przemawiają za transformacją energetyczną.

Trzeci rozdział został poświęcony sposobom finansowania energetyki jądrowej w Polsce. W rozdziale tym zostały przedstawione koncepcje finansowania energetyki jądrowej z uwzględnieniem krajowego i zagranicznego pochodzenia tego finansowania.

Ostatni rozdział został poświęcony analizie opłacalności budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Autor postawił sobie za cel przeprowadzenie badań, które z przedsiębiorstw posiadających zaplecze technologiczne do budowy elektrowni jądrowych w Polsce klaruje się jako najodpowiedniejsze do partycypowania w projekcie. W rozdziale tym przeprowadzono analizy na podstawie estymowanych kosztów budowy i eksploatacji jednostek elektrowni atomowych rozważanych przy realizacji Polskiego programu energetyki jądrowej oraz porównano trzy pojawiające się w mediach podmioty, brane pod uwagę przy realizacji tego programu, pod kątem opłacalności proponowanych projektów inwestycyjnych.

W pracy wykorzystano metodę analizy opisowej, porównawczej, metodę wartości bieżącej netto, zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu, prostego oraz zdyskontowanego okresu zwrotu, oraz wskaźnika uśrednionego jednostkowego kosztu wytwarzania energii elektrycznej. Wykorzystano polską oraz zagraniczną literaturę dotyczącą energetyki, finansowania energetyki (w tym energetyki jądrowej) oraz ocen projektów inwestycyjnych, a także artykuły prasowe podejmujące tematykę transformacji energetycznej w Polsce. Za główne źródła posłużyły raporty o stanie energetyki, publikowane przez krajowe oraz zagraniczne podmioty, a także agregatory danych energetycznych.

Wyniki części empirycznej pracy zostały podsumowane w zakończeniu.

Wojciech Kamiński

Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny

Abstrakt pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem dr Łukasza Dopierały

Wróć