Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 4/2021

Biuletyn PTE Nr 4(95) Grudzień 2021

Szanowni Państwo, niniejszy „Biuletyn” otwiera dział poświęcony XXII Krajowemu Zjazdowi Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). Zgodnie ze Statutem PTE, ten Zjazd powinien się odbyć w maju 2020 r. Niestety, uniemożliwił to wybuch pandemii COVID-19 i związane z tym administracyjne ograniczenia dotyczące większych zgromadzeń. Kwestia ta przedstawiona została w „Biuletynie” nr 2 z 2020 r. Opublikowano tam podstawowe informacje sprawozdawcze oraz specjalny tekst profesor Elżbiety Mączyńskiej nawiązujący do wygaśnięcia kadencji prezesa PTE, funkcji pełnionej przez Panią Profesor od 2005 r. Pandemiczne następstwa sprawiły, że XXII Krajowy Zjazd PTE odbył się dopiero 18 października br., czyli z prawie półtorarocznym opóźnieniem. Na Zjeździe tym wybrane zostały nowe, krajowe władze PTE. Zgodnie ze Statutem PTE, Krajowy Zjazd poprzedzony został wyborami władz w Oddziałach PTE oraz wyborami delegatów. Szczegółowe informacje wyborcze publikujemy w pierwszym bloku tematycznym „Biuletynu”.

W „Biuletynie” tym kontynuujemy zapoczątkowaną w numerze 4 z 2020 r. debatę na temat słynnego eseju Johna M. Keynesa pt. Ekonomiczne perspektywy dla naszych wnuków. Publikujemy nadsyłane do Redakcji „Biuletynu” komentarze na ten temat, w tym m.in. oceny, czy i w jakim stopniu keynesowska 100‑letnia wizja przyszłości koresponduje z obecną rzeczywistością. Tym samym oceny te dotyczą też kwestii potrzeby i użyteczności tego typu futurologicznych wizji oraz potrzeby długookresowych scenariuszy przemian społeczno‑gospodarczych. Ponadto, jak co roku, prezentujemy informacje na temat październikowej edycji Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych.

W dwu stałych blokach ARTYKUŁY oraz MISCELLANEA znajdą Państwo m.in. teksty dotyczące, tak obecnie fundamentalnych kwestii, jak zmiany modelu funkcjonowania państwa i kształtowania ustroju społeczno‑gospodarczego, oraz zagrożenia wynikające z syndromu „kapitalizmu inwigilacji”. Tematyka ta przewija się także w dziale FORUM MYŚLI STRATEGICZNEJ I ­CZWARTKI U ­EKONOMISTÓW, gdzie publikowane są wybrane fragmenty stenogramów tych debat, a także nadesłane komentarze.

Kolejny dział ECHA X KONGRESU EKONOMISTÓW POLSKICH zawiera wzmianki dotyczące monografii opublikowanych w ramach pokongresowej serii wydawniczej EKONOMIŚCI DLA ROZWOJU. Zaś w stałym bloku WYDAWNICTWA PTE, RECENZJE ORAZ PUBLIKACJE NADESŁANE, przedstawione są syntetyczne informacje na temat najnowszych opracowań naukowych i innych. Wiele pobudzających do refleksji, a niekiedy zaskakujących treści zawierają też inne, stałe bloki tematyczne, w tym NOMINACJE, NAGRODY; KONFERENCJE, SEMINARIA; WSPOMNIENIA; Z ­KART HISTORII; Z ­NASZYCH STARODRUKÓW oraz KWESTIONARIUSZ EKONOMISTY.

Zapraszam do lektury.

Biuletyn PTE 2021-4.pdf Pobierz

Wróć